Web Content Display Web Content Display

Minimize Maximize

Web Content Display Web Content Display

Minimize Maximize

Web Content Display Web Content Display

Minimize Maximize

Web Content Display Web Content Display

Minimize Maximize

    መግቢያ

ለአንድሀገርግብርናሴክተርተወዳዳሪናውጤታማመሆንብቃትያለውየምርምር፣የትምህርትናስልጠናእንዲሁም

የቴክኖሎጂሽግግርስርዓትመኖርእጅግወሳኝተደርጐይወሰዳል፡፡ሀገራችንግብርናመርየኢኮኖሚፖሊሲየምታራምድና

ለግብርናውሴክተርግንባርቀደምትኩረትየሰጠችእንደመሆኑየግብርናልማቱንለማፋጠንናበዘላቂነትለማስቀጠልብሎምበገበያ  ወደሚመራስርዓትለማሸጋገርየግብርናውንልማትበዘመናዊቴክኖሎጂማገዝእጅግወሳኙጉዳይነው፡፡ለዚህደግሞከእውቀትቋቶች

መካከልአንዱየሆነውግብርናምርምርየግብርናውንልማትወሳኝችግሮችበፍጥነትናበተሟላሆኔታሊፈቱየሚችሉቴክኖሎጂዎችና

ዕውቀቶችንማመንጨትበሚያስችልአቋምላይሊገኝይገባል፡፡ግብርናምርምርበግብርናየምርትሃይሎችላይ(ጉልበት፣መሬት/ተፈጥሮሃብት፣ካፒታል)

የምርምርትኩረትበማድረግናወጭንበመቀነስየግብርናውንልማትተወዳዳሪማድረግያስችላል፡፡ግብርናምርምርየማምረቻ

ዋጋንለመቀነስ፣የምርትጥራትንለመጨመር፣የአካባቢጉዳትንለመቀነስ፣ለግብርናምርቶችየአጠቃቀምቴክኖሎጂዎችን

በማቅረብየምርትእሴትንለመጨመርናፍላጎትለመፍጠርወዘተ. ጉልህጠቀሜታአለው፡፡እንዲሁምየምግብዋስትናንበማረጋገጥምርታማነትንበማሳደግናየከተማናገጠርህብረተሰብንተጠቃሚበማድረግ

ዴሞክራሲያዊነትንምያረጋግጣል፡፡አንዳንድጥናቶችእንደሚያመለክቱትበግብርናምርምርላይየሚደረግኢንቨስትመንትከ4ዐ-8ዐ% ትርፍየሚያስገኝመስክከመሆኑጋርተያይዞከፍተኛአዋጭነትያለውመሆኑተረጋግጧል፡፡በ2ዐ12ሀገራችንመካከለኛገቢካላቸውሀገሮች

ተርታለማሰለፍከተያዘውየረዥምጊዜግብናበቀጣይ5ዓመታትሊተገበርከታቀደውየዕድገትናየትራንስፎርሜሽንዕቅድአንፃርግብርናምርምር

ለግብርናውክፍለኢኮኖሚመዋቅራዊሽግግርእንዲያመጣናዘላቂየተፈጥሮሀብትእንክብካቤመሠረትእንዲጣልአስተዋጽኦማድረግይጠበቅበታል፡፡

ይህንንምመሠረትበማድረግየቀጣይ2ዐዐ3-2ዐዐ7የግብርናምርምርስትራቴጂክዕቅድ ከባላንስድ ስኮር ካርድ(BSC) ጋር በማጣጣም ተቀናጅቶተዘጋጅቷል፡፡

ሙሉ ጥራዝ ይህን በመጫን ይጠቀሙ