Web Content Display Web Content Display

Minimize Maximize

Web Content Display Web Content Display

Minimize Maximize

Web Content Display Web Content Display

Minimize Maximize

የልማት ዕቅድ ዝግጅትና ክትትል ዋና የሥራ ሂደት

    ዕቅድ ዝግጅትና የበጀት አስተዳደር ፣ክትትልና ግምገማ ፣የተጠቃለለ ሪፖርት፣ የቀመር ዝግጅት ሥራ፣ የአጎራባች ክልሎችን ተግባራት ማስተባበርና ማከናወን