Web Content Display Web Content Display

Minimize Maximize

Web Content Display Web Content Display

Minimize Maximize

Web Content Display Web Content Display

Minimize Maximize

የሥነ ሕዝብ ጉዳዮች ክትትል ዋና የሥራ ሂደት

    የሥነ ህዝብ ቁጥር ትንበያ መረጃዎችን ማዘጋጀት ፣ ክልላዊ የስነ ህዝብ መረሐ ግብር ፕሮግራም ማዘጋጀት፣  የስነ ህዝብ አመታዊ ዕቅድ ማዘጋጀት፣  የአቅም ግንባታ ሰራ ማከናወን ፣ ጥናትና ምርመር ማካሄድ  ፣ በስነ ህዝብ ጉዳይ ትምህርትና ቅስቀሳ ማከናወን የስነ ህዝብ ነክ መያዶችን ማስተባበር ፣ ክትትልና ግምገማ ማካሄድ