Web Content Display Web Content Display

Minimize Maximize

Web Content Display Web Content Display

Minimize Maximize

Web Content Display Web Content Display

Minimize Maximize

የትሬዥሪ አስተዳደርና ሂሳብ ማጠቃለያ ዋና የስራ ሂደት

    የአሰራር ሥርዓት ማጠናከር አቅም ግንባታ ማከናወን፣ የጸደቀ በጀት፣ ገቢ መቀበልና መመዝገብ ፣ገንዘብ ዝውውር መፈጸም ፣ሂሳብ ምዝገባ ማከናወን፣ ድጋፍና ክትትል ማድረግ ፣የተጠቃለለ የሂሳብ ሪፖርት ማውጣትና የብድር አስተዳደር