Web Content Display Web Content Display

Minimize Maximize

Web Content Display Web Content Display

Minimize Maximize

Web Content Display Web Content Display

Minimize Maximize

Web Content Display Web Content Display

Minimize Maximize

Mission

  ህብረተሰቡንበማሳተፍጠንካራየመረጃስርዓትበመዘርጋትወንጀልንበብቃትመከላከል፣ምርመራንበጥራት

  ማካሄድና ጤናማየመንገድላይየትራፊክደህንነትእንዲኖርበማድረግየክልሉንህዝብሰላምናፀጥታመጠበቅ፡፡

Vision

  ሠላምናፀጥታበአስተማማኝደረጃየሰፈነባትክልልሆኖማየት፡፡

Values

  ·         ህገ-መንግስቱንበፅኑእምነትማክበርናማስከበር፣

  ·         ሰብዓዊናዲሞክራሲያዊመብቶችንአክብሮማስከበር፣

  ·         ህብረተሰቡንከማንኛውምየወንጀልስጋትነቅቶመጠበቅ፣

  ·         ቀልጣፋናጥራትያለውአገልግሎትበታማኝነትናበቅንነትመስጠት፣

  ·         ሙስናንአድሎአዊነትንናኢ-ፍትሀዊነትንአምርሮመጥላት፣

  ·         ምስጢርመጠበቅሙያዊሀላፊነትንናመስዋእትነትንመቀበል፣

  ·         አሳታፊነት፣ግልፀኝነትናተጠያቂነትያለውአሰራርማስፈን፣

  ·         በህግየበላይነትማመንናበህጉብቻተወስኖመስራት፣