Web Content Display Web Content Display

Minimize Maximize

Web Content Display Web Content Display

Minimize Maximize

Web Content Display Web Content Display

Minimize Maximize

Web Content Display Web Content Display

Minimize Maximize

የመንገድ ላይ ጥንቃቄ

    • ብዙ ገንዘብ ይዞ መንገድ ላይ አለመሄድ
    • አካባቢዉን እያሰተዋሉና እየቃኙ መሄድ
    • ሲሄዱ የመንገዱን ግራ ጠርዝ ይዞ መሄድ
    • በተመረጡና አደጋ በማይበዛባቸው መንገዶች መሄድ
    • ምንአልባት እንኩን ቢጠቁ ጮክ ብሎ መጮህና ሌባውን አለመልቀቅ