Web Content Display Web Content Display

Minimize Maximize

Office Plans

  የህዝብ ቅሬታ ማስተናገድና ውሣኔ መስጠት የስራ ሂደት የ2004 ዓ/ም በጀት ዓመት ዝርዝር የስራ ዕቅድ

  1.    መግቢያ፦

  በዘመናዊ የመንግስት አስተዳደር ስርዓት የመንግስት ሥራውን በህግ መሠረት የሚያከናውን መሆኑን ለማረጋገጥ፣የአስተዳደር ችግሮችን ለመከላከልና ተፈጽመው ሲያገኙም ለማረም የሚያስችል ስርዓት ዘርግቷል።

  ሀገራችን ጨምሮ በበርካታ ሀገሮች በአስፈፃሚው ዘንድ የሚያጋጥመውን የአሰራርና የዜጐች መብት ጥሰት ችግር መከላከል የሚችሉ የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋማት፣ሰብአዊ መብት ኮሚሽኖች ተቋቁመዋል። ከእነዚህ ህገ-መንግስታዊ ተቋማት በተጨማሪ የተገልጋዮችን ቅሬታና አስተዳደራዊ በደል ተቀብሎ የሚያጣራ የሚመረምርና ውሣኔ የሚሰጥ የህዝብ ቅሬታ ሰሚ አካል በየአስተዳደር ዕርከኑ በማቋቋም ህዝቡ ካለበት አካባቢ ርቆ ሳይሄድ  ጊዜዉን፣ ገንዘቡን፣ ጉልበቱን ሳያባክን አስተዳደራዊ መፍትሄ እንዲያገኝ እየተደረገ ይገኛል። በቀጣዩ ዓመትም ስርዓቱን የበለጠ በማጠናከር አገልግሎቱን ለመስጠት፤ የህዝቡን ቅሬታና ችግር በመፍታት በመንግስት አገልግሎት አሰጣጥ ዘንድ የተገልጋዩን ዕርካታና አመኔታ  ለማሳደግ  ይህ  የ2004 ዓ.ም የበጀት ዓመት ዕቅድ ተዘጋጅቷል።     

  2.    መነሻ ሁኔታ፦

  በበጀት ዓመቱ የተያዙ ዕቅዶችንና የቅሬታ ማስተናገጃ ስርአቱን ተግባራዊነት ለማጠናከር ካላቸዉ ፋይዳ አንጻር የስራ ሂደቱ አመጣጥ፤ ባለፈዉ አመት የስራ አፈጻጸም ግምገማ የታዩ ችግሮችና የሚያጋጥሙ ስጋቶች እንደሚከተለዉ  ተዳሰዋል።

  2.1   የመዋቅሩ ሁኔታ

  በ3ኛው ሀገራዊና ክልላዊ ምርጫ ወቅት ህዝቡ ባልተጠበቀ ሁኔታ ድምፁን ለብአዴን/ኢህአዴግ መንፈጉ ይታወሳል።ህዝቡ ድምፁን የነፈገበትን  በካርዱ ለመቅጣት እንደወስን ያደረገውን ምክንያት ለመረዳት  ከህዝቡ፤ ከመ/ሠራተኛውና ከአመራሩ ጋር  በተደረገ ውይይትና በተካሄደ ግምገማ ህዝቡን ቅር ያሰኙና ድምፁን ለመንፈግ ምክንያት የሆኑትን በርካታ የአፈፃፀምና የመልካም አስተዳደር ችግሮች የተለዩ ሲሆን በህዝቡ የቀረቡ የአፈፃፀምና የመልካም አስተዳደር ችግሮች በዘላቂነት የሚፈቱት በተጀመረው የሲ/ሰርቪስና የፍትህ ስርዓት ማሻሻያ ኘሮግራም የተሟላ ተፈጻሚነት ቢሆንም አስቸኳይ መፍትሄ የሚሹ ህዝቡን ያስቆጡ ቅሬታወች ደግሞ በአፋጣኝ ሊፈቱ እንደሚገባ በመታመኑ  በሀገር ደረጃ የመልካም አስተዳደር ፖኬጅ ተነድፎ ተግባራዊ እንዲሆን ተደርጓል።

  For Detail Information Download this link