Web Content Display Web Content Display

የአብክመውሃመስኖናኢነርጂልማትቢሮበመጠጥውሃአቅርቦትእና

በመስኖግንባታዙሪያከባለድርሻአካላትጋርውይይትእያካሄደነው

ስብሰባዉንበንግግርየከፈቱትየአብክመውሃመስኖናኢነርጂልማትቢሮኃላፊ

ዶ/ርማማሩአያሌዉእንደገለጹትበአሁኑስአትበመጠጥውሃአቅርቦቱእናበመስኖ

ግንባታውዘርፍየሚስተዋሉችግሮችንለመቅረፍከፍተኛጥረትናአዳዲስአሰራሮችን

በመቅረጽመተግበርካልቻልንወደፊትየሚመጣውንየክልሉንህዝብየመጠጥውሃ

ፍላጎትበአግባቡተደራሽማድረግየሚያዳግተንመሆኑንናበመስኖልማቱዘርፍም

ከዚህቀደም100ሽህሄክታርመሬትየሚያለሙበርካታፕሮጀክቶችንመገንባትብንችልም

ከዲዛይንጀምሮእስከግንባታጥራትድረስከፍተኛችግርእያጋጠማቸውስለሆነበእቅዳችን

መሰረትህብረተሰቡንተጠቃሚእያደረግንእንዳልሆነተረድተንበቀጣይእዚህውይይትላይ

እየተሳተፍንያለንአካላትበዘርፉየሚስተዋሉችግሮችንበመቅረፍህብረተሰቡንተጠቃሚእና

ደርግዘንድከወትሮውበተለየተቀናጅተንመስራትይጠበቅብናልብለዋል፡፡


የአብክመርዕሰመስተዳድርየመሰረተልማትአማካሪአቶደሳለኝአስራደዉይይቱንበክብር

እንግድነትሲከፍቱእንደገለጹትበክልላችንበሚገነቡመሰረተልማቶችላይየሚሰተዋሉችግሮችአሉ፤

ከዚህጋርበተያያዘለክልሉህዝብአገልግሎትይሰጡዘንድታስቦከሚገነቡየንጹህመጠጥውሃተቋማት

ወስደንስንመለከትበርካታግንባታዎችለብልሽትእየተዳረጉእንዳሉይታወቃል፡፡ከዚህምበላይየግንባታመጓተት፣የጥራትመጓደልናሌሎችተያያዥችግሮችበህብረተሰቡተጠቃሚነት

ላይአሉታዊተፅዕኖእየፈጠሩይገኛሉ፡፡በመሆኑምየእነዚህንችግሮችመነስዔበጋራበመምከርመፍትሄ

መሰጠትአለበትብለዋል፡፡ለተገነቡየመጠጥዉሃናየመስኖግንባታዎችላይምአስፈላጊውንእንክብካቤና

ጥበቃልናደርግላቸውይገባልሲሉገልጸዋል፡፡
ለዉይይትመነሻየሚሆንሪፖርትየአማራዲዛይን፣ቁጥጥርናሱፐርቪዥንስራዎችድርጅትያቀረበሲሆን

የዉሃ፣መስኖናኢነርጂልማትቢሮምክትልሃላፊዎችአቶይመርሃብቴናአቶመለሰስንታየሁበመጠጥና

መስኖግንባታዘርፎችእያጋጠሙያሉየመልካምአስተዳዳርችግሮችበፕሮጀክትደረጃአቅርበዋል፡፡በነዚህየዉይይትመነሻሪፖርቶችአሁንላይዉይይትእየተደረገይገኛል፡፡በዚህመድረክየዞንዋናአስተዳዳሪዎች፣የመንግስትየልማትድርጅቶችስራአስፈጻሚዎችናየስራሃላፊዎች

የዉሃ፣መስኖናኢነርጂልማትመምሪያሃላፊዎች፣የቢሮዉሃላፊዎችናስራአመራርአባላትእናሌሎችጥሪ

የተደረገላቸዉአካላትእየተሳተፉበትይገኛል፡፡ዉይይቱበተለያዩአጀንዳዎችዙሪያበመምከርዉሳኔዎችተላልፈዉበነገዉእለትየሚጠናቀቅይሆናል፡፡